Quarantine

Khi ở nhà cách ly mà không có ai để tương tác cùng thì ta tập múa cột kiểu Hội An.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s