Lặng lẽ

Biết nói sao cho đủ?
Khi đỉnh cao của đối thoại là Không lời
Rời bỏ những lao xao
Ta trở về với thực tại lặng lẽ
Của riêng mình.

Photo: Phan Ý Ly

Silence

Too easy to have someone to talk to.

Too rare to have someone who doesn’t need to say anything when you are together.

3 IronA must-watch movie. I don’t like the ending but it’s still worth watching.