Lặng lẽ

Biết nói sao cho đủ?
Khi đỉnh cao của đối thoại là Không lời
Rời bỏ những lao xao
Ta trở về với thực tại lặng lẽ
Của riêng mình.

Photo: Phan Ý Ly