Thursday

‘Movement Choir is not dance but creative processes and movement exploration. A movement choir’s main goal is for participants to touch and enhance their inner being. Focusing on the simplicity and beauty of the movement, as well as connecting with oneself and others…”

“Movement Choir không phải là múa mà là những quá trình sáng tạo và khám phá chuyển động. Chuyển động đó mang tính nhóm và tự do của nhóm nhưng vẫn giữ được cái riêng của cá nhân. Movement Choir sử dụng cho tất cả những người chuyên nghiệp, bán chuyên, không chuyên, các ca đoàn…”

Buổi tập nào cũng phải đổ mồ hôi và có niềm vui riêng. Mà hôm nào có ảnh đẹp là phải post lên đây để lưu lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s