Sai cmnr

Khi sẵn sàng chấp nhận
Mình ta đúng, còn cả thế gian này sai
Thì ta còn cần ai để dựa?
Hay thích nói ngược lại
Vâng, mình tôi sai còn ai ai cũng đúng.
Ờ vẫn vậy
Ta cũng chẳng cần ai phải sai theo mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s