Các tầng mơ – Tell me about your dreams

(English below)

“Không có cấp độ giác ngộ, nhưng có các cấp độ của sự mơ mộng, và mọi cấp độ đều có lớp ràng buộc riêng:

• Ở cấp độ bên ngoài của giấc mơ, bạn là một người bên trong một cơ thể, nhìn ra ngoài cơ thể vào thế giới vật chất xung quanh và liên hệ với những người khác. Bạn là nô lệ của xã hội.

• Ở mức độ sâu hơn của giấc mơ, bạn là một linh hồn chiếm giữ cơ thể và bạn liên hệ với những linh hồn khác theo các mức rung động năng lượng khác nhau. Bạn là nô lệ của năng lượng cảm xúc của bạn.

• Ở một mức độ sâu sắc hơn của giấc mơ, bạn là Ý thức / Tâm thức/ Thượng đế, một thực thể của lòng từ bi thuần khiết và tình yêu vô điều kiện, bạn là tất cả và là mọi người, là hình thức sâu sắc nhất của tình yêu. Bạn là nô lệ của tình yêu.

• Ở tầng sâu nhất của giấc mơ, bạn là Đại ngã, là Brahman, tổng thể của tất cả sự tồn tại, vượt ngoài mọi biểu hiện, bạn thực sự không là gì cả, vĩnh cửu, hình thức bình an sâu sắc nhất. Bạn là nô lệ của cái chết.

• Khi tất cả những giấc mơ chấm dứt, bạn chỉ là một con người đang sống, ăn, ngủ, đi ị, và không tưởng tượng những điều không có ở đó. Bây giờ bạn đang tự do.

Mỗi cấp độ của giấc mơ đều có niềm vui và vẻ đẹp riêng, và rất ít người đi hết con đường, bởi vì mỗi cấp độ được bao phủ bởi lớp đau khổ riêng.

Khi bạn mơ về các lớp bên ngoài, thì các lớp bên trong cũng ở đó, chúng chỉ nằm trong vô thức của bạn. Khi bạn đi từ các lớp bên ngoài về phía trung tâm, giấc mơ ngày càng trở nên vi tế hơn, bạn dần dần trở nên tự do hơn. 

Hầu hết với những người đã tỉnh thức, họ tỉnh từ một mức độ mơ này sang một mức độ mơ sâu hơn. Vì vậy, giấc mơ của họ trở nên sáng suốt hơn một chút. Nhưng tất cả vẫn chỉ là mơ.

Sự giác ngộ là sự thức tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mơ của bạn. Đó là khi tất cả những giấc mơ chấm dứt và tâm trí không còn mơ nữa.”

_nhula.net_

“There are no levels of enlightenment, but there are levels of dreaming, and every level has its own layer of bondage, which you progressively shed as you move towards the center:

• On the outer level of dreaming, you are a person in the body, looking outside of the body into the physical world and relating to other persons. You are a slave of society.

• On a deeper level of dreaming, you are a soul occupying the body and you relate to other souls on an energetic level. You are a slave of your emotional energy.

• On a deeper still level of dreaming, you are consciousness/God, a being of pure compassion and unconditional love, you are everything and everyone, the deepest form of love. You are a slave of love.

• On the deepest level of dreaming, you are Brahman, the totality of all existence, infinity beyond manifest, you are truly nothing, eternity, the deepest form of peace. You are a slave of death.

• When all dreaming ceases, you are just a hairless monkey walking on a ball of rock, eating, pooping, living and not imagining things that are not there. You are now free.

Each level of the dream has its own amount of fun and beauty, and very few people go all the way, because each level is covered by its own layer of suffering. Embodiment of unconditional love is extremely fun and very rewarding. Being mentally dead while your body is alive is very peaceful, very restful, very blissful, that’s Buddhahood.

When you’re dreaming on the outer layers, the inner layers are there, too, they’re just in your unconscious. As you go from the outer layers towards the center, the dreaming becomes more and more subtle, you become progressively more free.

The last level, the Brahmanic level, is the most subtle. It’s almost no dreaming at all. Most people who are awake have awakened from one level of dreaming into a deeper level of dreaming. So their dreaming became a little bit more lucid. “It’s all a dream” as they say.

Enlightenment is not awakening into your dream, it is awakening from your dream, entirely. It’s when all dreaming ceases and the mind doesn’t dream anymore.”

_Artem Boytsov_

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s