Khộ – Suffering

(English below)

“Khi bạn có bắt đầu nhận ra rằng bạn mới chính là người tạo ra sự khốn khổ của chính mình, thì sẽ rất khó cho bạn để tiếp tục tạo ra nó.
Thật dễ dàng để sống trong đau khổ khi bạn thấy là người khác đã tạo ra nó. Bạn có thể làm gì? Bạn bất lực. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ đổ hết trách nhiệm lên người khác.”

Osho

“Không phải cố gắng vượt qua những bài học đau khổ để loại trừ đau khổ, vì như vậy sẽ căng thẳng. Thực ra đau khổ giúp con người thấy rõ bản chất thật của nó và thấy ra nó xuất phát từ đâu. Khi con người thấu suốt đau khổ thật sự là gì thì đau có thể vẫn còn nhưng sẽ không còn khổ nữa. Khổ chỉ là thái độ tâm lý của bản ngã thôi…”
“Có những điều thực ra không khổ, chỉ vì ý muốn chống lại mà sinh ra khổ. Càng chống lại cái khổ, muốn khổ mau chấm dứt thì chỉ làm cho khổ càng gia tăng. Càng muốn thoát khổ thì càng bị khổ trói buộc, đó là thái độ ứng xử sai lầm khiến cho khổ tâm lý gia thêm vào khổ sinh lý…”

Hòa Thượng Viên Minh

“Once you realize that you are the creator of your own misery, it will be difficult for you to continue creating it.
It is easy to live in misery when you think that someone else has created it. That is why you keep blaming others for your issues.”

Osho

“You don’t have to go through painful lessons to get rid of suffering, because that would be stressful. In fact, suffering helps people see its true essence and realize where it comes from. When one understands what suffering really is, the pain may remain, but there will be no more suffering. Suffering is just a psychological attitude of the ego…”
“There are things that are not really suffering, just because of the mind wants to resist something so it gives birth to suffering. The more you resist suffering and want it to end quickly, the worse it is. The more you want to be free from suffering, the more you will be bound by it. It is a wrong attitude that makes psychological suffering add to physiological suffering…”

Venerable Vien Minh

3 thoughts on “Khộ – Suffering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s