The first day

  • Không cần phải sợ sai, sợ xấu
  • Không cần phải tiếc
  • Không cần phải chấp vào vẻ bề ngoài của đối tượng

Biết thế cả rồi đấy mà để đưa nhận thức đó lên tranh thì vẫn cần phải quan sát, tưởng tượng và thực hành nhiều để vượt được qua các rào cản do tự ta dựng nên.

One thought on “The first day

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s