Nhảy đầm

Đất đỏ, nhà gạch, mái ngói đơn sơ, đeo gùi, địu em, đội nón… và có thừa tự do, hồn nhiên, say mê để nhảy đầm.

Kontum, tháng 4 – 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s