Contact improvisation (CI)

(English below)

– Anh biết không, tư thế và chuyển động của một người nói lên rất nhiều về người đó, nó có thể nói lên tính cách, nỗi sợ, sự tự do, những rào cản… của họ. Trong lớp CI của em hồi đó có một bài tập là cả lớp đứng thành vòng tròn, một người đứng ở giữa và người này sẽ phải đổ tự do về bất kỳ hướng nào để những người còn lại đỡ bằng các bộ phận khác nhau của cơ thể. Cả lớp lần lượt thay nhau làm người đứng giữa, mọi người đều đổ và đều được đỡ. Duy nhất có một bạn gái không thể đổ tự do được. Cô ấy luôn phải khuỵu chân cho đầu gối chạm xuống sàn trước rồi mới nghiêng người về các hướng để đảm bảo mình không bị ngã đau. Cô ấy không tin rằng người khác có thể đỡ được mình. Cô ấy cần học cách tin tưởng ở người khác.

– Thế nếu không ai đỡ được và cô ấy bị ngã đau thật thì sao?

– Thì đó cũng sẽ là bài học của cô ấy thôi: không phải ai cũng có thể tin được, và sau cú ngã đó cô ấy có dám tiếp tục đặt niềm tin ở người khác nữa không…

– You know what, a person’s postures and movements tell a lot about that one, about their character, fears, freedom, boundaries…. In my CI class back then, there was an exercise in which the whole class stood in a circle, one person stood in the center and this one would have to fall freely in random directions so that the rest of the class could support and kept that one safe by different parts of the bodies. We switched turns to be in the center one by one, everyone fell and was caught. However there was only one girl who couldn’t fall freely. She had to bend her knees to touch the floor first and then lean in all directions to make sure she didn’t fall all the time. She didn’t believe that other people could help her. She needed to learn to trust others.– What if no one couldn’t support her and she would fall really badly?– That would also be her lesson: not everyone can be trusted, and after that fall, would she dare to continue to believe in others…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s