Con đường không lối

The midnight sky is the road I’m takin’
Head high up in the clouds

Midnight Sky – Miley Cyrus

Tình cờ nghe được bài hát này vào thời điểm mình vừa lựa chọn con đường đi đến… chẳng nơi nào cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s